Usługi finansowe – raty
Usługi finansowe – raty

Finansowanie – raty

Korzyści

 • Możliwość sfinansowania zakupu od 100 zł do 30 000 zł w salonach sieci Komputronik S.A. w restrukturyzacji oraz od 150 zł do 20 000 zł w sklepie internetowym www.komputronik.pl, nawet na 36 rat.
 • Zakup ratalny przy zachowaniu minimum formalności.
 • Możliwość ubezpieczenia kredytu na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy (w przypadku ubezpieczenia w wersji rozszerzonej).

Raty z Credit Agricole

Minimum formalności maksimum korzyści.

Wymagany dowód osobisty (* dla osób posiadających obywatelstwo polskie) oraz dokument potwierdzający Twoje dochody w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów:

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

wymóg: okres zatrudnienia minimum 1 miesiąc

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach** (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia ) lub imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia za 1 miesiąc do wyboru z okresu ostatnich 3 miesięcy lub wyciąg z konta/zestawienie operacji na rachunku za 1 miesiąc do wyboru z okresu ostatnich 3 miesięcy lub samodzielny wydruk z serwisów internetowych banku potwierdzenie realizacji pojedynczego przelewu za 1 miesiąc do wyboru z ostatnich 3 miesięcy.

**średnie wynagrodzenie z 3 m-cy, chyba że Pożyczkobiorca pracuje krócej

Emeryci

Odcinek wypłaty świadczenia (odcinek nie starszy niż sprzed roku) lub decyzja o przyznaniu świadczenia lub ostatnia waloryzacja świadczenia lub ostatnia decyzja o przeliczeniu świadczenia (nie starsza niż rok) lub wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku (nie starsze niż sprzed roku) lub samodzielny wydruk z serwisów internetowych banku potwierdzenie realizacji pojedynczego przelewu (nie starszy niż sprzed roku) lub zaświadczenie z ZUS/KRUS w oryginale o wysokości dochodu (nie starsze niż sprzed roku).

Renciści

Legitymacja rencisty lub decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu oraz odcinek wypłaty świadczenia (nie starszy niż sprzed roku) lub ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia lub wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku zawierające informacje o wpływie środków z tytułu świadczenia na konto nie starszym niż sprzed roku ) lub samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji nie starszej niż sprzed roku

Dopuszcza się przyjęcie jednego dokumentu tzn. decyzji o przyznaniu świadczenia nie starszej niż rok, pod warunkiem, że będzie zawierać wysokość świadczenia oraz okres na jaki je przyznano.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne

wymóg: okres prowadzenia gospodarstwa rolnego minimum 6 miesięcy

Decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego ( w danym roku podatkowym, aż do dnia otrzymania decyzji za kolejny rok podatkowy (do 15 marca)) lub zaświadczenie w oryginale z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną ( oraz ostatni dowód opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego lub ostatni dowód opłacenia podatku rolnego.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

wymóg: okres prowadzenia działalności gospodarczej minimum 3 miesiące

Potwierdzenie rejestracji CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG lub wyciąg / odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (ważny od 01.01.2008 r. lub starszy jeśli PKD na wpisie jest zgodne z obecnym PKD 2007, fakt zgodności należy potwierdzić zaświadczeniem REGON) lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja, zezwolenie, wpis na listę prowadzoną przez odpowiedni organ administracji, itp.) oraz Karta Podatkowa: decyzja naczelnika US ustalająca wysokość stawki podatku w formie karty podatkowej na dany rok (ważna do 15 marca roku następnego po roku podatkowym ) oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłaty podatku dochodowego za wymagany okres lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody wpłaty składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za wymagany okres.

 • Ryczałt: ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego lub ostatnie złożone zeznanie roczne (PIT 28, PIT 28B ważny do 31.03) lub zaświadczenie z US o uzyskanym przychodzie za wymagany okres dowody wpłaty podatku dochodowego lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe zawierające dane firmy (nazwę i adres firmy), wysokość średniego dochodu/przychodu firmy za ostatnie 3 miesiące, pieczęć firmową biura rachunkowego/księgowego oraz podpis czytelnym imieniem i nazwiskiem lub parafkę z pieczątką imienną osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczenia i data wystawienia.
 • Książka Przychodów i Rozchodów: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco za wymagany okres do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie, za wymagany okres lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe zawierające dane firmy (nazwę i adres firmy), wysokość średniego dochodu/przychodu firmy za ostatnie 3 miesiące, pieczęć firmową biura rachunkowego/księgowego oraz podpis czytelnym imieniem i nazwiskiem lub parafkę z pieczątką imienną osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczenia i data wystawienia oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłaty podatku dochodowego za wymagany okres lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody wpłaty składek ZUS/KRUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za wymagany okres.

Raty z BNP Paribas Bank

Zakupy na raty do wysokości 14 000 zł.

WYSTARCZY TYLKO DOWÓD OSOBISTY* oraz uzupełnione i podpisane „Oświadczenie o dochodach” na druku Banku.

Zakupy na raty powyżej 14 000 zł.

Wymagany dowód osobisty* oraz w zależności od źródła / tytułu uzyskiwanych dochodów:

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

wymóg: okres zatrudnienia minimum 3 miesiące

zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z zakładu pracy (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) lub formularze ZUS RMUA z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt.

2. Emeryci, renciści w wieku emerytalnym: / rozwiń »

Emeryci, renciści w wieku emerytalnym

dowód wypłaty świadczenia** (odcinek, przekaz pocztowy – nie starsze niż 3 ostatnie miesiące – lub wyciąg z rachunku bankowego*** za ostatni / przedostatni miesiąc) lub kserokopia** decyzji o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia lub zaświadczenie (oryginał) o wysokości świadczenia wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ (zaświadczenie ważne przez 1 miesiąc od daty wystawienia).

Renciści nie będący w wieku emerytalnym

dowód wypłaty świadczenia **(odcinek, przekaz pocztowy – nie starsze niż 3 ostatnie miesiące – lub wyciąg z rachunku bankowego*** za ostatni / przedostatni miesiąc) oraz kserokopia** decyzji o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia lub kserokopia** legitymacji emeryta – rencisty z podanym okresem ważności lub zaświadczenie (oryginał) o wysokości renty i okresie na jaki renta została przyznana wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ (zaświadczenie ważne jest przez 1 miesiąc od daty wystawienia).

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne

wymóg: okres prowadzenia gospodarstwa rolnego minimum 6 miesięcy

kserokopia** decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne obowiązania pieniężne na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego.
Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje: dane osobowe Kredytobiorcy, wielkość gospodarstwa (w ha fizycznych i przeliczeniowych), wysokość rocznego przeciętnego dochodu, cel wydania zaświadczenia, pieczęć Urzędu Gminy oraz imienną pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem(zaświadczenie ważne jest przez 1 miesiąc od daty wystawienia).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

wymóg: okres prowadzenia działalności gospodarczej minimum 6 miesięcy

 • kserokopia** zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej np. koncesja, zezwolenie, odpis / wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie Kredytobiorcy o uzyskiwanych dochodach z działalności gospodarczej za ostatnie 3 miesiące;
 • kserokopia** dowodów wpłat składek ZUS za ostatnie 3 miesiące lub zaświadczenie (oryginał) o niezaleganiu ze składkami ZUS (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia);
 • PIT za ostatni rok kalendarzowy (kserokopia**) właściwy dla formy opodatkowania, tj. PIT-36 bądź PIT-28 potwierdzony przez Urząd Skarbowy.

Pobierz zaświadczenie o zarobkach

Bank zastrzega sobie prawo do postawienia dodatkowych warunków lub odmówienia udzielenia kredytu.

* dla osób posiadających obywatelstwo polskie
** oryginał do wglądu
*** akceptowane jest również internetowe potwierdzenie wpływu świadczenia na konto Kredytobiorcy pod warunkiem, że zawiera wszystkie wymagane informacje: kwotę i datę wpływu świadczenia, dane pozwalające określić nadawcę i odbiorcę przelewu oraz rodzaj/typ świadczenia (numer świadczenia).

Raty w 3 prostych krokach:

Raty w Salonie Komputronik

 1. Wybierz interesujące Cię produkty korzystając z pomocy naszego doradcy.
 2. Uzupełnij wybrany wniosek kredytowy i wyślij go do banku. Warto również zadbać wcześniej o aktualne zaświadczenie o zarobkach, jak również zapoznać się z wymaganymi dokumentami na wypadek żądania ich przedstawienia przez bank.
 3. Procedura akceptacji w przypadku kredytu „na oświadczenie” odbywa się automatycznie, jednak w niektórych przypadkach proces akceptacji wniosku może trwać do ok. 20 minut. W tym czasie warto zapoznać się z szeroką ofertą usług dodatkowych i szeroką gamą akcesoriów IT.

Raty on-line na www.komputronik.pl

Aby skorzystać z systemu ratalnego dostępnego w sklepie internetowym www.komputronik.pl wystarczy przejść kilka prostych kroków. Nim to zrobisz skorzystaj z kalkulatora rat dostępnego na naszej stronie. Do wyboru masz dwa wiodące banki: BNP PARIBAS oraz Credit Agricole

 1. Włóż do koszyka interesujący Cię produkt i wybierz Sposób płatności: Raty BNP PARIBAS/Credit Agricole Raty, a następnie złóż zamówienie.
 2. Uzupełnij wybrany wniosek kredytowy i wyślij go do banku.
 3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji odeślij podpisaną umowę którą otrzymasz od Kuriera, a następnie zaczekaj na e-mail od naszego doradcy, w którym zostaniesz poinformowany o wysyłce sprzętu.

Dowiedz się więcej

ZAPYTAJ doradcę w salonie – lista salonów Komputronik oferujących sprzedaż ratalną.