Odbiór zużytego sprzętu

W Komputronik myślimy o przyszłości naszej planety. Dlatego zgodnie z obowiązującą Ustawą opracowaliśmy procedury zbioru i utylizacji zużytego sprzętu. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Odbiór zużytego sprzętu

W związku z obowiązywaniem Ustawy Komputronik S.A. podjęła szereg działań zapewniających funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy zarejestrowani w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska https://rzseie.gios.gov.pl. Nasz numer rejestrowy to Baza Danych o Odpadach: 000009602. Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

Art. 35.

 1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
  1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  2. prowadzącym zakład przetwarzania
  3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)
 1. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego

Art. 37.

 • Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

Lista punktów zbierania zużytego sprzętu

W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć przez wyszukiwarkę internetową np.: https://www.google.pl/search?q=najbliższe+punkty+zbierania+elektrośmieci
Formularz kontaktowy.

Przygotowanie sprzętu do odbioru

W przypadku kuchenek, odłączenie od instalacji gazowej (dokonane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) lub elektrycznej.

W przypadku pralek odłączenie od instalacji wodnej i elektrycznej, osuszenie.

W przypadku lodówki, opróżnienie, rozmrożenie jej i odłączenie od instalacji elektrycznej.

Uwaga! przed przekazaniem zużytego sprzętu
przygotuj go do odbioru.

Najważniejsze pytania

Jaki sprzęt można oddać do utylizacji?

Do utylizacji sklep przyjmuje sprzęt tego samego rodzaju, co dostarczany. By tego dokonać, należy wskazać/ zgłosić taką chęć w momencie zakupu nowego produktu w komentarzu do zamówienia. Przekazywany sprzęt powinien być opróżniony i przygotowany do odbioru, jeśli jego odbiór następuje przy dostawie nowego towaru.