Reklamacje

 • Kontakt z serwisem
  Adres dla przesyłek
  Komputronik S.A. w restrukturyzacji - SERWIS
  ul. Wołczyńska 37
  60-003 Poznań
 • Procedura reklamacji
  Procedura reklamacji
  1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
   • roszczeń z tytułu gwarancji,
   • roszczeń z tytułu rękojmi.
  2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Komputronik S.A. w restrukturyzacji oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
  3. Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje reklamacje w ciągu:
   • 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;
   • 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
  4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Komputronik S.A. w restrukturyzacji niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
  5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Komputronik S.A. w restrukturyzacji
  6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
  7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
   • klient może wysłać sprzęt na koszt Komputronik S.A. w restrukturyzacji za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji RMA, zamieszczony na stronie internetowej www.komputronik.pl
   • lub dostarcza towar własnym staraniem do salonu Komputronik S.A. w restrukturyzacji
  8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar do Komputronik S.A. w restrukturyzacji w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
  9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Komputronik S.A. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
  10. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Komputronik S.A. w restrukturyzacji wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
   • W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
   • Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
   • Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
   • Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Komputronik S.A. w restrukturyzacji i wstrzymać z wysłaniem.
  11. Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Komputronik S.A. w restrukturyzacji. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
  12. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, Komputronik S.A. w restrukturyzacji może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
  13. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
  14. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez Komputronik S.A. w restrukturyzacji, obsługa serwisu Komputronik S.A. w restrukturyzacji przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
  15. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Komputronik S.A. w restrukturyzacji wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Komputronik S.A. w restrukturyzacji jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
 • Zgłoszenie reklamacji

  Reklamacje z tytułu gwarancji

  Aktualnie nie jesteś zalogowany, proszę zaloguj się i odśwież stronę

  UWAGA! jeśli jesteś zalogowany i nadal wyświetla się błąd, odśwież tę stronę.

  Roszczenia z tytułu rękojmi prosimy kierować na adres rma@komputronik.pl.

  W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego z tytułu rękojmi prosimy o skorzystanie z dołączonego formularza TUTAJ

 • Sprawdzenie statusu reklamacji

  Aktualnie nie jesteś zalogowany, proszę zaloguj się i odśwież stronę