Reklamacje

 • Kontakt z serwisem
  Adres dla przesyłek
  Komputronik S.A. - SERWIS
  ul. Wołczyńska 37
  60-003 Poznań
 • Procedura reklamacji
  Procedura reklamacji
  1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
   • roszczeń z tytułu gwarancji,
   • roszczeń z tytułu rękojmi.
  2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Komputronik S.A. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
  3. Komputronik S.A. rozpatruje reklamacje w ciągu:
   • 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;
   • 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
  4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Komputronik S.A. niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
  5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Komputronik S.A.
  6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
  7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
   • klient może wysłać sprzęt na koszt Komputronik S.A. za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji RMA, zamieszczony na stronie internetowej www.komputronik.pl
   • lub dostarcza towar własnym staraniem do salonu Komputronik S.A.
  8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar do Komputronik S.A. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
  9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Komputronik S.A. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
  10. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Komputronik S.A. wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
   • W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
   • Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
   • Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
   • Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Komputronik S.A. i wstrzymać z wysłaniem.
  11. Komputronik S.A. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Komputronik S.A. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
  12. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, Komputronik S.A. może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
  13. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
  14. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez Komputronik S.A., obsługa serwisu Komputronik S.A. przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
  15. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Komputronik S.A. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Komputronik S.A. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
 • Zgłoszenie reklamacji

  Reklamacje z tytułu gwarancji

  Aktualnie nie jesteś zalogowany, proszę zaloguj się i odśwież stronę

  UWAGA! jeśli jesteś zalogowany i nadal wyświetla się błąd, odśwież tę stronę.

  Roszczenia z tytułu rękojmi prosimy kierować na adres rma@komputronik.pl.

  W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego z tytułu rękojmi prosimy o skorzystanie z dołączonego formularza TUTAJ

 • Sprawdzenie statusu reklamacji

  Aktualnie nie jesteś zalogowany, proszę zaloguj się i odśwież stronę